Vrienden van De Vlieten

 
Nieuwe structuur OR en Vrienden van De Vlieten
Vanaf het schooljaar 2024/2025 komt er een vernieuwde ouderraad voor OBS
De Vlieten. De ouderraad zal samengaan met de stichting Vrienden van De
Vlieten en vanaf dan door het leven gaan als Vrienden & Ouders van OBS De
Vlieten, oftewel V&O. Met deze vernieuwde structuur willen we meer
duidelijkheid creëren en de betrokkenheid vergroten.

 

Wat is V&O?
De V&O bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de school
werken om een optimale leeromgeving voor onze kinderen te creëren. De V&O
organiseert activiteiten, coördineert ouderhulp, en zorgt voor communicatie
tussen ouders en de school. Met deze nieuwe structuur kunnen we nog
effectiever samenwerken en meer bereiken voor OBS De Vlieten!

 

Samengaan met Vrienden van De Vlieten

Vereniging Vrienden van De Vlieten werd in 1994 opgericht met als doel de
belangen van OBS De Vlieten te behartigen. Deze oprichting vond plaats als
reactie op bezuinigingen binnen het onderwijssysteem, waarna een groep
betrokken ouders besloot om gezamenlijk actie te ondernemen. Destijds werd
erkend dat OBS De Vlieten een unieke positie innam binnen De Lier als de enige
openbare school, wat soms uitdagend kon zijn. In reactie hierop en met de
intentie om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden, werd besloten om
extra activiteiten aan te bieden om te onderscheiden. Als V&O blijven we ons
inzetten om dit doel voort te zetten. We zullen opnieuw activiteiten organiseren
en verkoopacties houden zoals kinderbingo's.
Namens V&O willen we de oprichters en alle ouders bedanken die zich hebben
ingezet voor Vereniging Vrienden van De Vlieten! Jullie bijdragen heeft een
blijvende impact op het welzijn van onze school en leerlingen.
Nieuwe structuur V&O

 

In de nieuwe structuur zal de indeling van de V&O anders worden. De huidige
ouderraad bestaat uit klassenouders (1 vanuit elke groep) en een bestuur,
bestaande uit de voorzitter en penningmeester. In de nieuwe situatie zullen er,
naast het bestuur, commissies gemaakt worden. Elke commissie wordt door 1
ouder vertegenwoordigd binnen de OR-vergaderingen en deze ouder coördineert
de activiteiten binnen de commissie.

 

Deze commissies zijn:
• Sport
• Lief & Leed (attenties, cadeau leraren etc.)
• Decembermaand
• Klassenouder
• Klussen (binnen en buiten school en groenvoorzieningen)
• Schoolreisje/workshops en cultuur
• Communicatie

 

Duidelijkheid vergroten
Een belangrijke pijler voor de vernieuwing is het vergroten van de duidelijkheid.
We vinden het belangrijk dat elke ouder precies weet wat er speelt en hoe ze
kunnen bijdragen. We nemen daarom o.a. de volgende stappen om deze
duidelijkheid te vergroten:
• Jaarplanning
Aan het begin van het schooljaar stellen we een gedetailleerde
jaarplanning op. Hierin worden alle activiteiten en evenementen van de
OR overzichtelijk vermeld, zodat ouders precies weten wat er te
verwachten valt.
• Digitaal ouderhulp formulier
Om ouders meer inspraak te geven en hun betrokkenheid te vergroten,
sturen we vanaf volgend jaar een digitaal ouderhulp formulier. Hierop
kunnen ouders aangeven aan welke activiteiten ze willen deelnemen en op
welke manier ze kunnen helpen.
• Communicatie via website en nieuwsbrief
Via onze website en nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van alle
ontwikkelingen binnen de ouderraad. Zo zijn ze altijd op de hoogte van
wat er speelt en hoe ze kunnen bijdragen.

 

Met deze maatregelen streven we ernaar om de duidelijkheid en transparantie
binnen de ouderraad te vergroten, zodat elke ouder zich gehoord en betrokken
voelt bij de schoolgemeenschap van De Vlieten!

 

Donatie
Net zoals bij de Vrienden van De Vlieten krijgen vrienden, familie, kennissen,
oud-leerlingen en bedrijven nog steeds de mogelijkheid om een donatie te
blijven geven of advertenties te plaatsen bij speciale gelegenheden op school.
Deze donaties stellen ons in staat om onze kinderen culturele, sportieve en
andere verrijkende activiteiten aan te bieden. In het verleden hebben we met
deze steun al vele prachtige ervaringen kunnen realiseren, zoals bezoeken aan
het Rijksmuseum, muzieklessen en zelfs online danslessen tijdens de uitdagende
periode van de pandemie.
Wil je of ken je iemand die een donatie wil doen? Dat kan via deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=KfgqOO7BTC6kIJ4yO6C
dCw